Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Văn bản QPPL


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 80 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 50/2018/TT-BGTVT 11-09-2018 Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
2 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
3 11/2016/TT-BKHĐT 26-07-2016 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). (có hiệu lực ngày 01/10/2016; )
4 10/2016/TT-BKHĐT 22-07-2016 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (có hiệu lực từ ngày 09/09/2016; thay thế cho Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT).
5 17/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
6 16/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án dầu tư xây dựng
7 15/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư sô 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
8 14/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 14/2016/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
9 18/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
10 07/2016/TT-BKHĐT 29-06-2016 Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng
11 55/2016/TT-BTC 23-03-2016 Thông tư số 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
12 10/2016/TT-BXD 15-03-2016 Thông tư số 10/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch xây dựng
13 06/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế cho các Thông tư số 04/2010/TT-BXD - lập dư toán, 06/2010/TT-BXD - giá ca máy và 02/2011/TT-BXD - chỉ số giá)
14 05/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thay thế TT 01/2015/TT-BXD từ ngày 01/5/2016).
15 07/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
16 08/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng
17 09/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
18 09/2016/TT-BTC 18-01-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
19 09/2016/TT-BTC 18-01-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
20 23/2015/TT-BKHĐT 21-12-2015 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
21 22/2015/TT-BKHĐT 18-12-2015 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
22 16/2015/TT-BKHĐT 18-11-2015 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ KHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
23 119/2015/NĐ-CP 13-11-2015 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
24 11/2015/TT-BKHĐT 27-10-2015 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐTcủa Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
25 10/2015/TT-BKHĐT 26-10-2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kê hoạch đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
26 84/2015/NĐ-CP 30-09-2015 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (có hiệu lực từ ngày 20/11/2015)
27 50/2015/TT-BGTVT 23-09-2015 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho TT 39/2011/TT-BGTVT).
28 2777/QĐ-BGTVT 03-08-2015 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CQNNCTQ ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý
29 38/2015/TT-BGTVT 30-07-2015 Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.
30 27/2015/TT-BGTVT 23-06-2015 Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ dẫn trên đường cao tốc