Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Viện Khoa học và Công nghệ GTVT


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng hải-Đường thủy
Tên tổ chức Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
Điểm đánh giá 230