Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ
Điểm đánh giá 195