Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)
Điểm đánh giá 1147