Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)
Điểm đánh giá 698