Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng hải-Đường thủy
Tên tổ chức Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp
Điểm đánh giá 388