Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
Điểm đánh giá 391