Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI
Điểm đánh giá 173