Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng hải-Đường thủy
Tên tổ chức Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI)
Điểm đánh giá Dự án kê khai không thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa - Hàng hải