Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành
Điểm đánh giá Không nộp hồ sơ in. Kê khai sai biểu mẫu