Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI)
Điểm đánh giá 1108