Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2
Điểm đánh giá 531