Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng hải-Đường thủy
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO)
Điểm đánh giá 492