Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South)
Điểm đánh giá 2200