Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI)
Điểm đánh giá 2167