Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI )


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI )
Điểm đánh giá 410