Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI)
Điểm đánh giá 681