Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone)
Điểm đánh giá 221