Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt
Điểm đánh giá 472