Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng hải-Đường thủy
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO
Điểm đánh giá 329