Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497)
Điểm đánh giá 866