Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn thiết kế Hàng hải-Đường thủy

Tổng số có 14 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) 2662
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 2405
3 Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy /TEDI 1197
4 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 843
5 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 779
6 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 331
7 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà 326
8 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 322
9 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 235
10 Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam 227
11 Công ty CP tư vấn xây dựng Việt Hà 191
12 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 171
13 Viện khoa học và công nghệ Hàng Hải - Đại học Hàng Hải 62
14 Ban quản lý dự án các công trình hàng hải Kê khai sai mẫu


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác