Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn giám sát Hàng không

Tổng số có 1 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. Năm 2016 chỉ kê khai 01 dự án nhưng không đạt tiêu chí xét điểm


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác