Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn giám sát Đường bộ

Tổng số có 123 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 2570
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 2200
3 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) 2167
4 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) 1994
5 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 1525
6 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 1353
7 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 1172
8 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) 1171
9 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) 1135
10 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) 1108
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 1091
12 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI ) 1081
13 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 1080
14 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 1052
15 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 866
16 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 841
17 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD 801
18 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 790
19 Công ty CP Xây dựng VNC 784
20 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo 782
21 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO 778
22 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 741
23 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải (Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) 727
24 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575 717
25 Tổng công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC) 698
26 Công ty CP Tư vấn quốc tế giao thông vận tải (TECICO/TEDI) 681
27 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico 675
28 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Tân Phong 674
29 Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công 671
30 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 661


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác