Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2015
Tư vấn thiết kế Hàng hải-Đường thủy

Tổng số có 11 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) 2654
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 2159
3 Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI 1147
4 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 909
5 Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS) 845
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO) 492
7 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp 388
8 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 329
9 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 312
10 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 230
11 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) Dự án kê khai không thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa - Hàng hải


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác