Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2015
Tư vấn thiết kế Đường sắt

Tổng số có 10 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Tricc) 1625
2 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 1147
3 Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TEDIS) 925
4 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 531
5 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt 472
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO-TEDI ) 410
7 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 391
8 Công ty TNHH KSTK công trình giao thông (KTS) 109
9 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây
10 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác