Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2013
Tư vấn thiết kế Hàng hải-Đường thủy

Tổng số có 11 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) 2589
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) 1934
3 Công ty CP TVXD Cảng - Đường thủy /TEDI 1618
4 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO) 929
5 Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) 920
6 Công ty CP TVXD công trình thuỷ 889
7 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 399
8 Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật 367
9 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) 245
10 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng 89 232
11 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 230


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác