Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Nhà thầu xây lắp năm 2016Tất cả các nhà thầu

Tổng số có 0 nhà thầu "Chưa đáp ứng yêu cầu"

TT Mã nhà thầu Tên nhà thầu Xếp hạng Số gói thầu thực hiệnXếp hạng nhà thầu xây lắp các năm khác