Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Nhà thầu xây lắp năm 2016Tất cả các nhà thầu

Tổng số có 453 nhà thầu "Đáp ứng yêu cầu"

TT Mã nhà thầu Tên nhà thầu Xếp hạng Số gói thầu thực hiện
Tổng Công ty
1 2900324850 Tổng công ty XDCT giao thông 4-CTCP Đáp ứng 18
2 0100105020 Tổng công ty xây dựng Thăng Long-CTCP Đáp ứng 14
3 0100512273 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Đáp ứng 12
4 1000139243 Tổng công ty ĐTXD Quyết Tiến Đáp ứng 10
5 0100202095 Tổng công ty xây dựng Đường thuỷ-CTCP Đáp ứng 7
6 0300487137 Tổng công ty XDCT giao thông 6-CTCP Đáp ứng 6
7 0100105616 Tổng công ty CP XD và xuất nhập khẩu Việt Nam Đáp ứng 6
8 0100108247 Tổng công ty XDCT giao thông 8-CTCP Đáp ứng 5
9 2800177514 Tổng công ty CP ĐTXD Minh Tuấn Đáp ứng 4
10 0100108984 Tổng công ty 319-Bộ Quốc phòng Đáp ứng 3
11 01001042671 Tổng công ty XDNN và PTNT_Công ty TNHH MTV Đáp ứng 2
12 0100779189 Tổng công ty xây dựng Lũng Lô Đáp ứng 2
13 0100726116 Tổng công ty xây dựng công trình Hàng không ACC Đáp ứng 2
14 2800220625 Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị-CTCP Đáp ứng 2
15 2800803835 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa-CTCP Đáp ứng 2
16 0100107613 Tổng công ty 789/Bộ Quốc phòng Đáp ứng 2
17 01001105870 Tổng công ty XD Sông Đà Đáp ứng 1
18 0100104267 Tổng công ty XD Nông nghiệp Việt Nam-CTCP Đáp ứng 1
19 0200157840 Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng Đáp ứng 1
20 2600104283 Tổng công ty Sông Hồng Đáp ứng 1
21 2800177056 Tổng công ty ĐTXD Hoàng Long-CTCP Đáp ứng 1
22 0100106232 Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC-Công ty TNHH MTV Đáp ứng 1
23 0302177966 Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV Đáp ứng 1
24 3500102365 Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam Đáp ứng 1
25 0100104429 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Đáp ứng 1
26 1401948033 Tổng công ty cầu đường Trung Quốc Đáp ứng 1
27 3500101379 Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Đáp ứng 1
Công ty
1 6100151067 Công ty CP Trường Long Đáp ứng 11
2 3300101075 Công ty CP Tổng công ty công trình Đường sắt Đáp ứng 9
3 0600264117 Công ty CP TASCO Đáp ứng 9


Ghi chú:
- Nhà thầu "Đáp ứng yêu cầu" là nhà thầu có: ≤ 3 lỗi/1 gói thầu hoặc ≤ 8 lỗi/các gói thầu và không có vi phạm
- Xếp hạng các Nhà thầu xây lắp "Đáp ứng yêu cầu" theo thứ tự các Tổng công ty đến các Công ty, kết hợp số lượng gói thầu thực hiện năm 2016 từ nhiều đến ít.


Xếp hạng nhà thầu xây lắp các năm khác