Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Xếp hạng Nhà thầu xây lắp năm 2016Tất cả các nhà thầuTT Mã nhà thầu Tên nhà thầu Xếp hạng Số gói thầu thực hiệnXếp hạng nhà thầu xây lắp các năm khác