Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chủ Đầu tư/Ban QL dự án Cục Đường thủy nội địa


Xếp hạng B
Tên đơn vị Cục Đường thủy nội địa
Thuộc Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
Ghi chú Gửi báo cáo chậm