Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chủ Đầu tư/Ban QL dự án Ban QLDA 8


Xếp hạng B
Tên đơn vị Ban QLDA 8
Thuộc Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
Ghi chú Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B