Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Chủ đầu tư/Ban QLDA năm 2014
Các Tổng công ty

Tổng số có 3 đơn vị
TT Tên đơn vị Xếp hạng Ghi chú
1 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
2 Tổng công ty ĐTPT và Quản lý dự án Cửu Long (CIPM) B Gửi báo cáo chậm
3 Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) B Gửi báo cáo chậm

Ghi chú:

- Nhóm A (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 0-10 điểm.

- Nhóm B (Hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 10-25 điểm.

- Nhóm C (Không hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 25-50 điểm.

- Các Chủ đầu tư / Ban QLDA không xếp hạng do đơn vị không có dự án đầu tư hoặc không có báo cáo (dấu *).

- Các đơn vị nộp báo cáo không đúng thời hạn theo Quyết định 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ GTVT sẽ chỉ được xếp tối đa loại B.