Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Chủ đầu tư/Ban QLDA năm 2014
Ban Quản lý dự án

Tổng số có 11 đơn vị
TT Tên đơn vị Xếp hạng Ghi chú
1 Ban QLDA 1 B
2 Ban QLDA 2 B Gửi báo cáo chậm
3 Ban QLDA 4 B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
4 Ban QLDA 5 B Đánh giá xếp loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
5 Ban QLDA 6 B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
6 Ban QLDA 7 B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
8 Ban QLDA 8 B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
8 Ban QLDA 85 B Gửi báo cáo chậm
9 Ban QLDA ATGT A
10 Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh A
11 Ban QLDA Thăng Long B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B

Ghi chú:

- Nhóm A (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 0-10 điểm.

- Nhóm B (Hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 10-25 điểm.

- Nhóm C (Không hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 25-50 điểm.

- Các Chủ đầu tư / Ban QLDA không xếp hạng do đơn vị không có dự án đầu tư hoặc không có báo cáo (dấu *).

- Các đơn vị nộp báo cáo không đúng thời hạn theo Quyết định 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ GTVT sẽ chỉ được xếp tối đa loại B.