Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tất cả Văn bản


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 107 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 6553/BGTVT-CQLXD 29-06-2022 Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong giai đoạn thực hiện dự án các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý
2 80/BGTVT-CQLXD 05-01-2019 Mẫu Hồ sơ nghiệm thu, quy trình nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Giai đoạn 2017 - 2020)
3 50/2018/TT-BGTVT 11-09-2018 Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
4 637/QĐ-BXD 22-05-2018 Quyết định hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
5 565/QĐ-BCĐĐMG 02-05-2018 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
6 2038/QĐ-TTg 18-12-2017 Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
7 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
8 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
9 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
10 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.
11 8886/BGTVT-CQLXD 02-08-2016 Văn bản số 8886/BGTVT-CQLXDcủa Bộ GTVT v/v thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của KCCT đối với các dự án XD CTGT (theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP)
12 8746/BGTVT-ĐTCT 29-07-2016 Văn bản số 8746/BGTVT-ĐTCT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý.
13 11/2016/TT-BKHĐT 26-07-2016 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). (có hiệu lực ngày 01/10/2016; )
14 10/2016/TT-BKHĐT 22-07-2016 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (có hiệu lực từ ngày 09/09/2016; thay thế cho Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT).
15 17/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
16 16/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án dầu tư xây dựng
17 15/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư sô 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
18 14/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 14/2016/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
19 18/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
20 07/2016/TT-BKHĐT 29-06-2016 Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng
21 55/2016/TT-BTC 23-03-2016 Thông tư số 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
22 10/2016/TT-BXD 15-03-2016 Thông tư số 10/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch xây dựng
23 06/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế cho các Thông tư số 04/2010/TT-BXD - lập dư toán, 06/2010/TT-BXD - giá ca máy và 02/2011/TT-BXD - chỉ số giá)
24 05/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thay thế TT 01/2015/TT-BXD từ ngày 01/5/2016).
25 07/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
26 08/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng
27 09/2016/TT-BXD 10-03-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
28 41/QĐ-BGTVT 04-02-2016 Quyết định số 41/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super
29 09/2016/TT-BTC 18-01-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
30 09/2016/TT-BTC 18-01-2016 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước