Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tất cả Văn bản


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 107 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
31 45/2011/TT-BGTVT 10-06-2011 Thông tư 45/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về chi phí thẩm tra ATGT đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp cải tạo
32 45/2011/TT-BGTVT 10-06-2011 Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy đỊnh về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng câp, cải tạo.
33 39/2011/TT-BGTVT 18-05-2011 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2016, được thay thế bằng Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT).
34 02/2011/TT-BXD 22-02-2011 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.
35 08/2010/TT-BXD 29-07-2010 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng
36 04/2010/TT-BXD 26-05-2010 Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
37 48/2010/NĐ-CP 07-05-2010 Nghị định của Chính phủ quy định về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
38 11/2010/NĐ-CP 24-02-2010 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
39 957/QĐ-BXD 29-09-2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
40 23/2008/QH12 13-11-2008 Luật Giao thông đường bộ
41 09/2008/TT-BXD 17-04-2008 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
42 107/2007/TT-BTC 07-09-2007 Thông tư số 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
43 1778/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng
44 1779/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng
45 1784/BXD-VP 16-08-2007 Định mức vật tư trong xây dựng
46 1776/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
47 1777/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và ;phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm