Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tất cả Văn bản


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 101 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
31 48/2010/NĐ-CP 07-05-2010 Nghị định của Chính phủ quy định về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
32 11/2010/NĐ-CP 24-02-2010 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
33 957/QĐ-BXD 29-09-2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
34 23/2008/QH12 13-11-2008 Luật Giao thông đường bộ
35 09/2008/TT-BXD 17-04-2008 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
36 107/2007/TT-BTC 07-09-2007 Thông tư số 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
37 1778/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng
38 1779/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng
39 1784/BXD-VP 16-08-2007 Định mức vật tư trong xây dựng
40 1776/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
41 1777/BXD-VP 16-08-2007 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và ;phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm