Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tất cả Văn bản


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 104 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
21 90/2014/TT-BGTVT 31-12-2014 Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
22 1486/QĐ-BXD 12-12-2014 Văn bản của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí Ban QLDA của CQNNCTQ thực hiện dự án PPP.
23 2917/CQLXD-SB2 05-11-2014 Ngày 24/10/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 5640/TCĐBVN-CQLXDĐB, kiến nghị Bộ GTVT tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng 25 cầu trên QL24 đoạn km8 - km82 do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư để xem xét, đánh giá tháo dỡ
24 5356/BKHĐT-QLĐT 18-08-2014 Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
25 5186/BKHĐT-QLĐT 11-08-2014 Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp
26 4962/BKHĐT-QLĐT 31-07-2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn Nhà đầu tư
27 09/2014/TT-BXD 10-07-2014 Thông tư số 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (hết hiệu lực từ ngày 15/12/2016, được thay thế bởi TT số 26/2016/TT-BXD)
28 37/2014/TT-BTNMT 30-06-2014 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2014)
29 63/2014/NĐ-CP 26-06-2014 Nghị định số của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 15/8/2014, thay thế cho các Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, số 68/2012/NĐ-CP và Quyết định số 50/QĐ-TTg).
30 50/2014/QH13 18-06-2014 Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
31 49/2014/QH13 18-06-2014 Luật Đầu tư công (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
32 2150/QĐ-BGTVT 09-06-2014 Quyết định số 2150/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Hướng dẫn mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình, nghiệm thu thanh toán đối với Dự án mở rộng QL1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
33 30/2014/TT-BTNMT 02-06-2014 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (có hiệu lực từ ngày 17/7/2014 và thay thế TT số 14/2009/TT-BTNMT)
34 20/2014/TT-BGTVT 30-05-2014 Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT.
35 12/2014/TT-BGTVT 25-04-2014 Thông tư hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn
36 32/2014/NĐ-CP 22-04-2014 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
37 52/2013/TT-BGTVT 12-12-2013 Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
38 207/2013/NĐ-CP 11-12-2013 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
39 43/2013/QH13 26-11-2013 Luật Đấu thầu
40 10056/BGTVT-CQLXD 23-09-2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP đối với dự án XD CTGT do Bộ GTVT quản lý
41 100/2013/NĐ-CP 03-09-2013 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
42 13/2013/TT-BXD 15-08-2013 Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
43 10/2013/TT-BXD 25-07-2013 Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (hết hiệu lực từ ngày 15/12/2016, được thay thế bởi TT số 26/2016/TT-BXD ban hành ngày 26/10/2016).
44 18/2013/TT-BTNMT 18-07-2013 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
45 883/QĐ-BGTVT 08-04-2013 Quyết định số 883/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất XD các dự án ĐTXDGT
46 15/2013/NĐ-CP 06-02-2013 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
47 166/2011/TT-BTC 17-11-2011 Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng chi phí trong dự án PPP
48 45/2011/TT-BGTVT 10-06-2011 Thông tư 45/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về chi phí thẩm tra ATGT đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp cải tạo
49 45/2011/TT-BGTVT 10-06-2011 Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy đỊnh về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng câp, cải tạo.
50 39/2011/TT-BGTVT 18-05-2011 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2016, được thay thế bằng Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT).