Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tất cả Văn bản


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 107 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
11 23/2015/TT-BKHĐT 21-12-2015 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
12 22/2015/TT-BKHĐT 18-12-2015 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
13 16819/BGTVT-CQLXD 18-12-2015 Văn bản số 16819/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT phổ biến Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
14 16455/BGTVT-CQLXD 11-12-2015 Văn bản của Bộ GTVT V/v thẩm định, phê duyêt thiết kế, dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và NĐ 59/2015/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Bộ QGTVT quyết định đầu tư.
15 4255/QĐ-BGTVT 01-12-2015 Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý (Thay thế QĐ số 3085/QĐ-BGTVT)
16 16/2015/TT-BKHĐT 18-11-2015 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ KHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
17 119/2015/NĐ-CP 13-11-2015 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
18 14684/BGTVT-ATGT 04-11-2015 Văn bản của Bộ GTVT về công tác thẩm tra, thẩm định ATGT đối với các dự án ĐTXD mới, nâng cấp, cải tạo đường cao tốc và QL
19 14684/BGTVT-ATGT 04-11-2015 Văn bản số 14684/BGTVT-ATGT của Bộ GTVT V/v triển khai công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường cao tốc và quốc lộ
20 11/2015/TT-BKHĐT 27-10-2015 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐTcủa Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
21 10/2015/TT-BKHĐT 26-10-2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kê hoạch đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
22 1134/QĐ-BXD 08-10-2015 Quyết định số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
23 84/2015/NĐ-CP 30-09-2015 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (có hiệu lực từ ngày 20/11/2015)
24 50/2015/TT-BGTVT 23-09-2015 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho TT 39/2011/TT-BGTVT).
25 2920/QĐ-BGTVT 13-08-2015 Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án XDCT KCHT giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư.
26 2777/QĐ-BGTVT 03-08-2015 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CQNNCTQ ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý
27 38/2015/TT-BGTVT 30-07-2015 Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.
28 27/2015/TT-BGTVT 23-06-2015 Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ dẫn trên đường cao tốc
29 59/2015/NĐ-CP 18-06-2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 5/8/2015, thay thế cho Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ).
30 05/2015/TT-BKHĐT 16-06-2015 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
31 74/2015/TT-BTC 15-05-2015 Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế cho TT số 57/2010/TT-BTC)
32 47/2014/NĐ-CP 15-05-2015 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
33 46/2015/NĐ-CP 12-05-2015 Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, thay thế các Nghị định số 114/2010-NĐ-CP và số 15/2013/NĐ-CP).
34 03/2015/TT-BKHĐT 06-05-2015 Thông tư của Bộ KHĐT Quy định chi tiết lập HSMT xây lắp
35 37/2015/NĐ-CP 22-04-2015 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
36 4756/BGTVT-CQLXD 16-04-2015 Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.
37 08/2015/TT-BGTVT 14-04-2015 Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc
38 32/2015/NĐ-CP 25-03-2015 Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD (có hiệu lực từ ngày 10/5/2015, thay thế cho Nghị định số 112/2009/NĐ-CP).
39 01/2015/TT-BXD 20-03-2015 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí ĐTXD (có hiệu lực từ ngày 15/5/2015).
40 30/2015/NĐ-CP 17-03-2015 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực từ ngày 05/05/2015).