Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Trước ngày 25/1, thi công xong các phần việc còn tồn tại tại dự án khôi phục cải tạo QL20
Thứ năm, ngày 21/01/2016Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD & CL CTGT) yêu cầu Ban QLDA 85, Công ty CP BOT và BT QL20, Tư vấn giám sát và các Nhà tập trung thi công các phần việc còn tồn tại tại dự án khôi phục cải tạo QL20 xong trước ngày 25/1.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Cục QLXD & CL CTGT, tiến độ thực hiện dự án khôi phục cải tạo QL20 đến ngày 16/1, đã thực hiện 529,3/581 tỷ đồng (đạt 91,10%), trong đó: Gói thầu số 1: Đã thực hiện 174/203 tỷ đồng (đạt 85,71%); Gói thầu số 2: Đã thực hiện 157/176 tỷ đồng (đạt 89,20%); Gói thầu sổ 3: Đã thực hiện 198,3/202 tỷ đồng (đạt 98,16%).

Các khối lượng còn lại (bao gồm cả khối lượng phát sinh) như đắp lề đất (2.048 md), cửa thu nước hố ga (405 cái), sơn kẻ đường (3.930 md), cọc tiêu (99 cột), biển báo (268 cái), hộ lan (2.602 md), vuốt nối đường dân sinh (95 vị trí), cửa xả, mương dẫn dòng: 4 vị trí Km130+081; Km131+051; Km134+172; Km133+743, toàn bộ Trạm thu phí.

Công tác giải phóng mặt bằng đang còn vướng mắc 13 cột điện trong mặt bằng xây dựng trạm thu phí chưa di dời; Mặt bằng xây dựng mương dẫn dòng tại 4 cửa xả diện tích 1.036 m. Km 130+081 trái tuyến; Km131+051 trái tuyến; Km 133+743 phải tuyến; Km 134+175 trái tuyến; Mặt bằng xây dựng trạm thu phí vướng 3/15 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc huyện Di Linh do dân không thống nhất kinh phí hỗ trợ di dời.

Dự án thành phần 2 (Hợp dồng BT), hồ sơ thiết kế BVTC các gói thầu đã được Bộ GTVT phê duyệt 8/9 gói thầu xây lắp (còn lại gói thầu XL2.7 và gói thầu XL2.1 phân đoạn Km154+400- Km 159+500). Đã lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thi công 5/9 gói thầu xây lắp.

Công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc chủ yếu là các gói thầu đã triển khai (đã được bàn giao mặt bằng) nhưng thực tế các công trình kỹ thuật hạ tầng chưa được di dời giải toả, cây xanh thuộc rừng phòng hộ chưa được chặt hạ, các hộ bị ảnh hưởng chưa được đền bù hỗ trợ nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt (gói thầu XL.09).    

Tình hình triển khai thi công các gói thầu, giá trị sản lượng của 3 gói thầu (XL 2.1, XL 2.2 và XL 2.9) mới đạt khoảng 9 tỷ. Gói thầu XL 2.3 và XL 2.8 mới khởi công, đang huy động thiết bị và tập kết vật tư. Các gói thầu còn lại chưa triển khai.    
    
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Cục QLXD & CL CTGT yêu cầu Ban QLDA 85, Công ty CP BOT và BT QL20, Tư vấn giám sát và các Nhà tập trung thi công các phần việc còn tồn tại như đã nêu trên xong trước ngày 25/1.

Đối với các đoạn còn vướng GPMB (nhất là khu vực Trạm thu phí), căn cứ vào tiến độ bàn giao mặt bằng tại văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi các Cơ quan địa phương, Công ty CP BOT và BT QL20 tích cực bám sát, phối hợp để được bàn giao mặt bằng trước ngày 20/1.

Tập trung rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công công trình; Doanh nghiệp dự án, Tư vấn kiểm định, TVGS và các nhà thầu phải phối hợp tốt để giải quyết các vưóng mắc hoàn thành trước ngày 25/1.

Đối với công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, Cục yêu câu Công ty CP BOT và BT QL20 khẩn trương tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, lập báo cáo hoàn thành công trình theo quy định, gửi Bộ GTVT trước ngày 31/01/2016 để Hội đồng kiểm tra nghiệm thu Bộ GTVT xem xét.

Đối với công tác triển khai sửa chữa, nâng cấp mở rộng cầu cũ, Cục yêu cầu khẩn trương báo cáo đề xuất Bộ GTVT về phương án thiết kế trong tháng 1/2016.

Đối với dự án thành phần 2 (Hợp đồng BT), Cục yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể các gói thầu, Ban QLDA 85 Công ty CP BOT và BT QL20, TVGS kiểm tra rà soát trình Bộ GTVT (qua Cục QLXD) xem xét, chấp thuận. Tiến độ thi công tổng thể phải căn cứ vào đường găng các hạng mục chính, có xem xét đến thờ gian thi công phù hợp với điều kiện thời tiết; trên cơ sở tiến độ tổng thể được phê duyệt, Doanh nghiệp dự án lập tiến độ  kế hoạch GPMB và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quản lý đất đai của địa phưong để sớm nhận được mặt bằng thi công.

Các gói thầu từ XL.04 - XL 0.7, Cục yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu có phương án huy động thiết bị, vật tư, nhân sự... để tranh thủ thời tiết, thi công ngay. Công tác huy động phải thực hiện trước ngày 25/1.

Ngoài ra, Cục yêu cầu Tư vấn thiết kế phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục điều chỉnh thiết kế kịp thời nêu vướng GPMB; Rà soát lại các mỏ vật liệu để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án và phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức dây chuyền thi công cấp phối đá dăm và bê tông nhựa hợp lý, không để công địa thi công kéo dài quá 300m.

Đối với công tác ATGT, ATLĐ và VSMT, Cục yêu cầu các nhà thầu lập Phương án đảm bảo ATGT, ATLĐ và trình phê duyệt theo quy định; Đối với các gói thầu đã triển khai thi công thường xuyên sửa chữa, bổ sung các thiết bị, vật dụng ATGT bị hư hỏng, mất mát, thay thế làm mới để hệ thống ATGT có tác dụng báo hiệu, hướng dẫn cho người và các phương tiện tham gia giao thông; TVGS thường xuyên kiểm tra, nếu nhà thầu nào không chấp hành nghiêm túc để thiếu sót, sai phạm, lập biên bản gửi Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án báo cáo. Nếu TVGS không thực hiện nghiêm túc, Doanh nghiệp dự án phải có các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể.

Chi cục phía Nam

Tin liên quan