Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị với nội dung: 
“Đường QL1A nâng quá cao so với cốt nền hiện tại, cao hơn đường dân sinh, gây khó khăn đi lại cho dân cư, ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Đề nghị xem xét, giải quyết”

Đại biểu /
địa phương
Quảng Trị
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 17501/BGTVT-CQLXD ngày 31/12/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 17501/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề của Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 17501/BGTVT-CQLXD xem tại đây.