Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: 
"Đa số cử tri phản ánh tình trạng các công trình giao thông kém chất lượng, tiến độ thi công chậm đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm đúng mức, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị xem xét, giải quyết".

Đại biểu /
địa phương
Vĩnh Long
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 16921/BGTVT-CQLXD ngày 21/12/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 16921/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề về chất lượng, tiến độ thi công các công trình giao thông đang gây bức xúc trong nhân dân.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 16921/BGTVT-CQLXD xem tại đây.