Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Kiến nghị của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về một số công trình giao thông qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại biểu /
địa phương
Quảng Trị
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 15822/BGTVT-CQLXD ngày 27/11/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 15822/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về một số công trình giao thông qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 15822/BGTVT-CQLXD xem tại đây.