Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 qua Bình Thuận
Thứ ba, ngày 13/12/2016Cục QLXD & CL CTGT vừa có công văn kiến nghị Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện công tác sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận.   

Ảnh minh họa

Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 –Km 1642 và Km1692 – Km1720+800, tỉnh Bình Thuận được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư, trong đó dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu của Văn phòng Chính phủ. 

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản về việc bổ sung công tác sửa chữa một số đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 vào Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 –Km 1642 và Km1692 – Km1720+800, tỉnh Bình Thuận.

Để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các đơn nguyên cầu cũ theo tiến độ yêu cầu và tiến độ giải ngân theo kế hoạch đến hết năm 2017, Ban Quản lý dự án 1 đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận bổ sung hợp đồng vào các gói thầu tương ứng, riêng hạng mục xây lắp lập thành gói thầu mới.

Cụ thể, đối với công tác tư vấn, Bộ yêu cầu bổ sung công tác khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán và hồ sơ mời thầu hạng mục sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ vào hợp đồng Gói thầu số 11 do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam thực hiện;  Bổ sung công tác thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ vào hợp đồng Gói thầu số 12 do Công ty Tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng giao thông thực hiện; Bổ sung công tác tư vấn giám sát sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ vào hợp đồng Gói thầu số 14 do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam – Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 3 thực hiện.

Đối với công tác xây lắp, Ban QLDA 1 đề nghị Bộ cho phép lập thành 1 gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số về việc bổ sung sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 vào Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 –Km 1642 và Km1692 – Km1720+800, tỉnh Bình Thuận, trong đó: Chấp thuận cho phép bổ sung công tác thiết kế sửa chữa các cầu vào hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư và sử dụng nguồn dự phòng của dự án theo kế hoạch điều chỉnh giai đoạn 2014 – 2016. Như vậy, Ban Quản lý dự án 1 trình phương án triển khai các hạng mục sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 là có cơ sở xem xét.

Trên cơ sở đó, Cục QLXD & CL CTGT kiến nghị các Dự án mở rộng QL1 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng cơ chế chỉ định thầu và tiết kiệm 5% giá trị dự toán được duyệt. Theo đó, hạng mục sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 triển khai theo cơ chế Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 –Km 1642 và Km1692 – Km1720+800, tỉnh Bình Thuận, là không trái quy định. 

Xét chi phí sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 có giá trị không lớn khoảng 63 tỷ đồng (bao gồm chi phí: xây lắp, thiết kế BVTC, thẩm tra TKBVTC, thẩm tra dự toán, giám sát thi công và dự phòng), Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đưa vào thác sử dụng nâng cao hiệu quả khai thác, Cục QLXD & CL CTGT xét thấy đề nghị của Ban Quản lý dự án 1 là có cơ sở và kiến nghị Thứ trưởng xem xét chấp thuận.

Đối với công tác tư vấn, Cục kiến nghị Bộ chấp thuận chủ trương bổ sung công tác khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán và hồ sơ mời thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và tư vấn giám sát thi công để thực hiện hạng mục sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1  vào hợp đồng các gói thầu tương ứng của dự án như đề nghị của Ban Quản lý dự án 1. Đối với Tư vấn thẩm tra dự toán, Ban QLDA 1 đề nghị bổ sung vào hợp đồng Gói thầu số 12: Thẩm tra thiết kế là chưa phù hợp, đề nghị bổ sung vào hợp đồng Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra dự toán do Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng thực hiện.    

Đối với công tác xây lắp,  chấp thuận lập thành 1 gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo cơ chế dự án đã được chấp thuận của Văn phòng Chính phủ. 

Đồng thời giao Ban Quản lý dự án 1 cập nhật đánh giá tính đáp ứng của các Nhà thầu tư vấn, tổ chức rà soát phạm vi, khối lượng công việc, hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan và thương thảo, ký kết bổ sung hợp đồng theo đúng quy định (trong đó lưu ý về tiến độ, đơn giá, tiết kiệm 5% giá dự toán) làm cơ sở quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, không thất thoát, phát sinh chi phí, không vượt tổng mức đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.    

Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, danh sách Nhà thầu xây lắp nhận hồ sơ yêu cầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Cục QLXD & CL CTGT báo cáo về việc tổ chức thực hiện công tác sửa chữa 16 đơn nguyên cầu cũ trên tuyến QL1 thuộc Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 –Km 1642 và Km1692 – Km1720+800, tỉnh Bình Thuận do Ban Quản lý dự án 1 trình.

 Phòng Pháp chế - đấu thầu

Tin liên quan