Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.
Báo giao thông

09:57:00 30/11/2018

TCQM - Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.