Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tiến độ thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL20
Thứ ba, ngày 20/09/2016Cục QLXD &CLCTGT vừa có công văn gửi Bộ GTVT báo cáo tình hình thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123 - Km268 theo hình thức BOT kết hợp BT.    

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, mặc dù thời tiết khu vực có mưa nhiều, nhưng các nhà thầu đã tranh thủ những ngày không mưa tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ, khối lượng thi công trên công trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,  khối lượng còn lại còn rất lớn, nếu không tổ chức lại công trường, chỉ đạo quyết liệt sẽ không hoàn thành công trình vào cuối năm 2016 theo kế hoạch.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án, hiện còn nhiều vị trí vướng mặt bằng chưa được giải quyết bàn giao cho thi công (còn 02 hộ dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật và cây thông, tập trung chủ yếu ở đoạn qua đô thị thuộc gói thầu XL2.1, XL2.8, XL2.9), nếu không kịp thời hoàn thành GPMB trong tháng 9/2016 thì khó có thể thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2016 theo kế hoạch.

Về thiết kế, trong quá trình thi công, Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án và các đơn vị tư vấn đã rà soát và Ban QLDA 85 có văn bản số 857/BQL-QLDA1 ngày 08/7/2016 báo cáo, đề xuất thiết kế điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục: Hệ thống thoát nước, gia cố bền vững mái ta luy, hệ thống ATGT.... Tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ, cần tiếp tục rà soát, bổ sung cống ngang, rãnh đỉnh, gia cố rãnh dọc để đảm bảo thoát nước, tránh nước chảy tràn trên mặt đường gây xói lề, rãnh và bổ sung gia cố bền vững hóa mái ta luy nền đường... ; Hệ thống rãnh dọc đoạn qua thị trấn Di Linh và thị trấn Đức Trọng bị hư hỏng, bồi lắng và mất vệ sinh môi trường cần rà soát, thiết kế cải tạo (địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ).  

Về chất lượng công trình, tại một số gói thầu (XL2.3, XL2.4 và XL2.6) xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường BTN cần phải được khoanh vùng, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Công tác tổ chức thi công, đảm bảo giao thông.

Một số vị trí chưa tổ chức thi công cuốn chiếu dứt điểm trên từng đoạn, từng hạng mục công trình (thi công dàn trải, chưa lắp đặt ngay tấm đậy rãnh...); công tác tổ chức đảm bảo giao thông còn chưa tốt (chưa bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, chưa bố trí người điều tiết giao thông tại vị trí xung yếu...), đặc biệt là ở những đoạn đèo dốc, khu vực đô thị.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các các cơ quan, đơn vị, Cục QLXD đã chỉ đạo với nội dung như sau:

Về công tác Tổ chức điều hành thực hiện dự án, Cục QLXD đã yêu cầu Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án và các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu thi công  kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường nhân sự đảm bảo đủ năng lực cho chỉ đạo thi công có hiệu quả, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; Đề nghị Doanh nghiệp dự án hàng tuần tổ chức họp giao ban tại công trường và gửi báo cáo Bộ GTVT để theo dõi; Ban QLDA 85 cần tăng cường nhân sự, có Lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo tại công trường và kịp thời báo cáo Bộ GTVT giải quyết các vướng mắc.

Về giải phóng mặt bằng, Cục yêu cầu Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án phối hợp với Ban GPMB địa phương xây dựng kế hoạch GPMB chi tiết để phối hợp tổ chức GPMB; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/9/2016; Tăng cường phối hợp và hỗ trợ các cơ quan của địa phương đẩy nhanh công tác GPMB theo đúng kế hoạch; Làm việc với các cơ quan liên quan của địa phương thống nhất bằng văn bản về vị trí đường cứu nạn để triển khai thiết kế, thi công.  

Về thiết kế, Cục yêu cầu  Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án khẩn trương chỉ đạo các đơn vị Tư vấn tiếp tục rà soát hồ sơ thiết kế, đối chiếu thực địa và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế; đặc biệt rà soát kỹ lưỡng hệ thống thoát nước, gia cố bền vững mái ta luy, hệ thống ATGT... để bổ sung đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với nội dung đã rà soát, chỉ đạo Tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung trình Bộ GTVT phê duyệt; đối với nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban QLDA 85 quy định tại quyết định 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 và Quy chế quản lý dự án, yêu cầu Ban QLDA 85 chủ động thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế để nhà thầu kịp thời triển khai thi công.

Cục cũng yêu cầu TVTK chủ trì tổng hợp báo cáo các nội dung thiết kế điều chỉnh, bổ sung, trong đó báo cáo rõ tiến độ lập hồ sơ, các vướng mắc ở từng khâu và thủ tục cần giải quyết. Thời gian hoàn thành, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 17/9/2016.

Về đề xuất điều chỉnh thiết kế thay thế hệ thống cống dọc đoạn Km157+580 ÷ Km159+500 thuộc đoạn qua thị trấn Di Linh (Km154+400  Km159+500): Thực tế kết cấu rãnh đá xây cũ bị hư hỏng nhiều, việc cải tạo, sửa chữa khó khăn và không đảm bảo vệ sinh môi trường, bền vững lâu dài. Tại văn bản số 118/TB-BGTVT ngày 17/3/2016, Bộ GTVT đã chấp thuận nguyên tắc thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước dọc, do vậy đề nghị Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án chỉ đạo Tư vấn thiết kế khẩn trương rà soát, lập thiết kế điều chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trình Bộ GTVT phê duyệt để triển khai thi công.

Về điều chỉnh thiết kế hệ thống ATGT theo QCVN41:2016/BGTVT: Hiện đã thi công ở nhiều đoạn, nên việc điều chỉnh sẽ khó khăn. Đề nghị Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án tổng hợp khối lượng đã thực hiện và báo cáo Bộ GTVT để xem xét, chỉ đạo.

Về thiết kế cải tạo, mở rộng các cầu cũ: Bộ GTVT đã chấp thuận nguyên tắc chủ trương cho nghiên cứu để đề xuất giải pháp xử lý. Yêu cầu Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án chỉ đạo TVTK khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý cho toàn bộ các cầu thuộc dự án và báo cáo Bộ GTVT (qua Ban PPP) xem xét, chấp thuận và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định.

Về sửa chữa, cải tạo rãnh thoát nước đoạn qua thị trấn Đức Trọng theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng: Thực tế, hệ thống rãnh thoát nước dọc bị hư hỏng và bồi lắng gây mất vệ sinh môi trường. Yêu cầu Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án chỉ đạo Tư vấn rà soát, đề xuất giải pháp và báo cáo Bộ GTVT (qua Ban PPP) xem xét, chấp thuận và hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định.

Về đường lánh nạn trên đèo Pren và Dran: Đề nghị khẩn trương làm việc với địa phương thống nhất vị trí có điều kiện GPMB và báo cáo Bộ chấp thuận chủ trương để triển khai thiết kế, thi công.

Về đầu tư xây dựng đèo Mimosa: Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với Ban PPP làm việc với các Bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai.

Về Quản lý chất lượng, Cục yêu cầu  Ban QLDA 85 tăng cường nhân sự đủ đáp ứng yêu cầu phối hợp với DNDA giải quyết kịp thời các vướng mắc (rà soát thiết kế, xử kỹ thuật trong quá trình thi công, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo thẩm quyền... để kịp thời thi công); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ; Nhà thầu thi công tăng cường công tác quản lý chất lượng nội bộ; Tư vấn thiết kế: Yêu cầu thực hiện nghiêm công tác giám sát tác giả. Phối hợp với TVGS rà soát thiết kế, hiện trường và  kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế; Tư vấn giám sát: Tăng cường nhân sự đủ đáp ứng yêu cầu giám sát thường xuyên, kịp thời giải quyết các vướng mắc; tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng từng hạng mục công trình, đặc biệt quản lý chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, thiết kế cấp phối vật liệu BTN, thi công thử, dây chuyền thi công CPĐD và BTN...

Triển khai ngay công tác kiểm định chất lượng công trình để yêu cầu nhà thầu xử lý kịp thời các khiếm khuyết đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với một số vị trí hư hỏng mặt đường gói XL2.3, XL2.4 và XL2.6, yêu cầu các đơn vị tư vấn (TVTK, TVGS, TVKĐ) khoanh vùng, kiểm tra, xác định cụ thể nguyên nhân và chỉ đạo sửa chữa triệt để.

Về tổ chức thi công, Cục yêu cầu các nhà thầu chấn chỉnh, thực hiện tốt công tác ĐBGT, vệ sinh môi trường, trong đó thực hiện tổ chức thi công cuốn chiếu dứt điểm trên từng đoạn, từng hạng mục công trình theo đúng phương án tổ chức thi công được TVGS chấp thuận; Bổ sung ngay đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu tại các vị trí đang thi công, đối với các vị trí xung yếu, bố trí người điều tiết, phân luồng giao thông 24/24h và phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo ATGT; Yêu cầu Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án và Tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý các nhà thầu chưa thực hiện tốt để đảm bảo ATGT.

Hiện thời tiết còn mưa nhiều, việc thi công mặt đường khó khăn, yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường tập kết vật liệu chuẩn bị đủ cho thi công khi thời tiết thuận lợi; đồng thời rà soát khối lượng còn lại, xây dựng kế hoạch với các mốc thời gian hoàn thành cho từng hạng mục để có kế hoạch huy động tổ chức thi công khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Về thi công mặt đường đoạn qua đèo Prenn, Bộ GTVT giao Vụ KHCN chủ trì xem xét áp dụng BTN rỗng thoát nước ở đoạn đèo Prenn để tăng độ nhám, nâng cao ATGT. Tuy nhiên, mặt đường đoạn đèo Prenn được duyệt với kết cấu bù vênh trên mặt đường cũ bằng BTNR và tăng cường thêm 01 lớp BTNC 19mm, nên việc sử dụng lớp BTNR thoát nước thay cho lớp BTNC 19mm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (theo quyết định số 431/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016 của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước thì lớp BTNR thoát nước phải được bố trí trên mặt đường không thấm nước). 

Đoạn qua đèo Prenn đường hẹp, quanh co, độ dốc lớn và lưu lượng xe cao nên cần thi công nhanh, mặt khác hiện đang là mùa mưa nên cần thi công ngay lớp BTN để đảm bảo ATGT, bảo vệ lớp BTNR bù vênh. Do đó Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công lớp mặt BTNC 19mm và yêu cầu TVTK đo độ nhám thực tế, báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định bổ sung lớp BTN tạo nhám tại những vị trí cần thiết để đảm bảo ATGT; đồng thời báo cáo Bộ GTVT thi công thí điểm BTNR thoát nước ở đoạn qua đèo Mimosa.

Qua kết quả kiểm tra dự án,  Cục QLXD đề nghị Bộ GTVT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB; Đề nghị Bộ GTVT cho phép triển khai thi công lớp BTNC 19mm theo thiết kế được duyệt đoạn qua đèo Prenn để đảm bảo ATGT và tiến độ dự án.

Về bổ sung thiết kế kiên cố hóa mái ta luy, hệ thống thoát nước, ATGT... để đảm bảo chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả dự án, Cục kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận các nội dung chỉ đạo của Cục QLXD đã nêu ở trên.

Phòng Công trình đường bộ 3

Tin liên quan