Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Rà soát nội bộ, cập nhật lại và phê duyệt, ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT
Thứ sáu, ngày 26/02/2021Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, định kỳ hàng năm các cơ quan, tổ chức phải tổ chức thực hiện công tác rà soát, đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo để duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Trong tháng 11/2020 - 12/2020, dưới sự hỗ trợ hỗ trợ, hướng dẫn của Trung tâm đào tao nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ KHCN) Cục QLXD & CL CTGT đã triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá nội bộ và cập nhật thay đổi theo các quy định của văn bản QPPL mới ban hành đối với Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục.

Ngày 18/12/2020, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT đã ký, ban hành Quyết định số 292/QĐ-CQLXD phê duyệt, ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục QLXD & CL CTGT.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tin liên quan