Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông tin tiêu chuẩn số: QCVN 41:2016/BGTVT
Số/ Ký hiệu QCVN 41:2016/BGTVT
Tên tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" QCVN 41:2012/BG
Nhóm tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ATGT
Ngày ban hành 08/04/2016
Tệp đính kèm