Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Thông tin tiêu chuẩn số: QCVN 41:2016/BGTVT
Số/ Ký hiệu QCVN 41:2016/BGTVT
Tên tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" QCVN 41:2012/BG
Nhóm tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ATGT
Ngày ban hành 08/04/2016
Tệp đính kèm