Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Nhanh chóng tạo cơ chế huy động nguồn lực phát triển giao thông nông thôn
Thứ tư, ngày 19/05/2021Bộ GTVT vừa yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đầu tư như huy động các nguồn lực, thủ tục đầu tư để phát triển GTNT.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường vai trò quản lý nhà nước để phát triển GTNT - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông nông thôn (GTNT) góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 26.

Bộ GTVT cho biết, trong những năm qua, phong trào xây dựng GTNT ở các tỉnh, thành phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, trong quản lý nhà nước về GTNT vẫn còn những hạn chế như như, bộ máy quản lý GTNT từ chưa đồng bộ, chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi GTNT; cán bộ phụ trách GTNT cấp huyện, xã còn thiếu và yếu về chuyên môn.

"Các hạn chế trên cùng với khó khăn về nguồn lực và một số nguyên nhân khách quan khác đã cản trở công cuộc xây dựng GTNT, chất lượng công trình GTNT ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, nhanh xuống cấp", Bộ GTVT cho biết.

Bộ GTVT cho biết, hệ thống GTNT luôn được coi là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, ó vai trò quan trọng thực hiện chiến lược của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm xây dựng một Nghị quyết mới mang tầm chiến lược, phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025, khắc phục các hạn chế trong thời gian qua, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực GTNT; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đầu tư như huy động các nguồn lực, thủ tục đầu tư; công tác quản lý, khai thác, bảo trì GTNT.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo - An sinh xã hội bền vững” và “ Xây dựng nông thôn mới”, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025; các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để xác định mục tiêu, yêu cầu đối với hệ thống giao thông nói chung và GTNT nói riêng; nghiên cứu các chỉ tiêu, tiêu chí của từng chương trình để xác định số liệu thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành cần theo dõi.

Liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi”, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu kỹ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ Bộ GTVT được giao tại Nghị quyết số 12/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp với Ủy ban Dân tộc tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng cầu dân sinh ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bộ GTVT cũng yêu cầu sở GTVT các tỉnh, thành phố tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch mạng lưới đường giao thông trên địa bàn phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành quốc gia, tạo sự liên thông, liên kết; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì công trình GTNT trên địa bàn các huyện, xã, thôn, bản trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Báo Giao thông

 

Tin liên quan