Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Mở rộng phần vốn góp của Nhà nước vào dự án PPP
Thứ ba, ngày 15/05/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thay thế Nghị định 15/2015, trong đó có quy định mới về phần Nhà nước tham gia vào dự án PPP.

Nghị định 63/2018 thay đổi quy định về phần vốn góp Nhà nước tham gia vào dự án PPP so với Nghị định 15/2015 - Ảnh minh họa 

Điểm đáng lưu ý của Nghị định 63/2018 là thay đổi quy định về phần vốn góp Nhà nước tham gia vào dự án PPP so với Nghị định 15/2015.

Cụ thể, Nghị định 15/2015 quy định, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn TPCP, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, quy định này của Nghị định 15 sẽ hạn chế sự tham gia từ các nguồn vốn đầu tư công hợp pháp khác.

Để khắc phục bất cập, Nghị định 63/2018 mở rộng nguồn vốn được sử dụng làm phần Nhà nước tham gia thực hiện dự án. Cụ thể, phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP gồm: vốn góp của Nhà nước; vốn thanh toán cho nhà đầu tư; quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng thanh toán cho nhà đầu tư hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ được nhượng cho nhà đầu tư trong dự án áp dụng loại hợp đồng BT; vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ngoài ra, quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong Nghị định 63/2018 cũng thay đổi theo hướng tăng lên tối thiếu 20% tổng mức đầu tư so với 15% của Nghị định 15/2015. Cụ thể, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư theo Nghị định 63/2018 được xác định theo nguyên tắc: Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư (Nghị định 15/2015 là 15%).

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20% (Nghị định 15/2015 là 15%); đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan