Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

  • Cục trưởng Lê Kim Thành

  • Trình độ: Kỹ sư cầu đường
  • Điện thoại: (091) 3.236.536
  • Email: thanhlk@mt.gov.vn
  • Nhiệm kỳ: Lãnh đạo Cục hiện nay

Chức năng nhiệm vụ:

Theo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục

1. Trách nhiệm, quyền hạn của Cục trưởng:
- Cục trưởng phụ trách chung, điều hành tổng thể các hoạt động của Cục theo quy định;
- Cục trưởng theo dõi, hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời các mối quan hệ công việc đã phân công cho các Phó Cục trưởng; tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các Phó Cục trưởng phát huy cùng với tập thể Lãnh đạo Cục, xây dựng Cục QLXD vững mạnh, luôn đáp ứng năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ của Bộ GTVT giao.
2. Nội dung nhiệm vụ cụ thể:
a) Theo dõi, chỉ đạo và quản lý toàn diện các công tác của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 1388/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT; theo dõi, điều phối công việc giữa các Phó Cục trưởng sau khi đã phân công, nhằm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục trong từng giai đoạn.
b) Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển Cục QLXD hoạt động có hiệu quả trong vai trò tham mưu Bộ trưởng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng của ngành GTVT;
- Giám sát, chỉ đạo xây dựng hoặc phối hợp với các cơ quan khác trong xây dụng các chương trình, đề án và văn bản quy phạm pháp luật, làm mới hoặc sửa đổi bổ sung có liên quan đầu tư xây dựng của ngành GTVT trong phạm vi nhiệm vụ của Cục;
- Giám sát, chỉ đạo (thông qua các Phó Cục trưởng giúp việc) về công tác đấu thầu, tiến độ, chất lượng và giá thành các công trình, dự án đầu tư xây dựng của ngành GTVT trong phạm vi nhiệm vụ của Cục được phân công;
- Theo dõi, giám sát khả năng thực hiện của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình, dự án xây dựng giao thông; tham mưu cho Bộ trưởng đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp... nhằm mục tiêu lựa chọn các đơn vị tham gia xây dựng đảm bảo có năng lực đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt các dự án công trình của ngành GTVT;
- Phụ trách công tác tài chính, tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Cục;
- Phụ trách công tác đào tạo, quy hoạch phát triển nguồn lực, bảo vệ chính trị nội bộ;
- Phụ trách công tác thực hành tiêt kiệm, phòng chống lãng phí và tham nhũng trong nội bộ Cục;
- Phụ trách báo cáo công tác cải cách hành chính Cục.
c) Kiêm các chức danh:
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Cục;
- Chủ tịch Hội đồng xét nâng ngạch công chức của Cục;
- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt lương Cục;
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của Cục;
- Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.